ZUS zwykła piramida finansowa, z tą różnica, że pieniądze, które tam wpłacają ludzie przeznacza nie na sztabki złota i linie lotnicze, tylko na emerytury i zasiłki. A my, dopóki nie wymyślimy lepszego systemu opieki społecznej, musimy zwyczajnie zacisnąć zęby i odprowadzać te składki. Ponieważ ta piramida zaczyna się już przewracać, nie można się dziwić, że chce od nas coraz więcej pieniędzy. Oczywiste więc, że w 2018 r. składki na ZUS będą rekordowo wysokie. 

Podstawa prawna

Podstawą prawną dalszych obliczeń jest art. 18 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Określa on kwotę podstawy wymiaru składek, która jest punktem wyjścia przy określaniu wysokości poszczególnych składników.  W ustawie została ona ustalona na 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5, jest zadeklarowana kwota, nie może ona jednak być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy. Składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.
Poszczególne składniki ubezpieczenia społecznego, wraz z podstawą obliczania ich wysokości określa art. 22 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Art. 22.
1. Stopy procentowe składek wynoszą:
1) 19,52% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie emerytalne, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4;
2) 8,00% podstawy wymiaru – na ubezpieczenia rentowe;
3) 2,45% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie chorobowe;
4) od 0,40% do 8,12% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie wypadkowe.

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2018 r.

Rząd przyjął już założenia ustawy budżetowej na 2018 rok. W tym dokumencie prognozowaną kwotę przeciętnego wynagrodzenia brutto określono na 4 443 zł. podczas, gdy w tym roku była to kwota 4 263 zł. Czyli w przyszłym roku nastąpi wzrost przeciętnego wynagrodzenia o 180 zł.

Wysokość składek ZUS w 2018 r.

Przyjmując za podstawę dalszych wyliczeń kwotę 4 443 zł, wysokość składek na ubezpieczenia społeczne w przyszłym roku będzie się kształtowała następująco:
składka emerytalna – 520,36 zł
składka rentowa – 213,26 zł
składka chorobowa – 65,31 zł
składka wypadkowa – 47,98 zł
składka na Fundusz Pracy – 65,31 zł
W sumie daje to 912,22 zł.
Wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne jeszcze nie można obliczyć, gdyż robi się to na podstawie innego wskaźnika, którego wysokość zostanie opublikowana dopiero w styczniu. W tym roku składka zdrowotna wynosiła 297,28 zł. Przyjmując, że w przyszłym roku wysokość składki zdrowotnej wzrośnie do około 300 zł, można śmiało zaryzykować twierdzenie, że przedsiębiorcy będą musieli co miesiąc na rachunek ZUS przelewać ok. 1200 zł. No i państwowa piramida finansowa może się jeszcze nie zawali.