Do 15 lutego można zgłaszać kandydatów do nagród i wyróżnień Miasta Częstochowy za wybitne osiągnięcia sportowe w 2015 r

Nagrody mogą być przyznane za wybitne osiągnięcia sportowe (indywidualnie lub drużynowo), m.in. za: miejsca medalowe na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Europy, czy Polski, a także miejsca punktowane na Igrzyskach Olimpijskich, zdobycie Pucharu Polski w kategorii seniorów, szczególny wkład w awans drużyny do najwyższej ligi państwowej w kategorii seniorów.

Wyróżnienia mogą być przyznane za wybitne osiągnięcia sportowe (indywidualnie lub drużynowo), m.in. za: miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach młodzieżowych, miejsca medalowe na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Kandydatów mogą zgłaszać: radni Częstochowy, stowarzyszenia sportowe i rekreacyjne, właściwy wydział Urzędu Miasta Częstochowy do spraw sportu.

Aby zgłosić kandydata, należy wypełnić odpowiedni wniosek (odrębny wniosek na zawodnika oraz odrębny na trenera i działacza) i załącznik do wniosku dotyczący jedynie kandydatów do nagród

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres: Urząd Miasta Częstochowy, 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13 z adnotacją o skierowaniu go do Wydziału Kultury, Promocji i Sportu lub dostarczyć do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 (pokój 3) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego.

Możliwe jest również składanie dokumentów za pomocą platformy Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego (SEKAP): https://www.sekap.pl lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): www.epuap.pl.

Do wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację potwierdzającą uzyskane przez zawodnika osiągnięcia (komunikat, protokół z zawodów, ewentualnie adres strony internetowej, gdzie zamieszczono wyniki rywalizacji itp.)Dokumenty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Wnioski spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Opiniującą, powołaną przez Prezydenta Miasta Częstochowy. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od daty ostatecznego ich składania.

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej przyznawane są w formie pieniężnej oraz rzeczowej.

- nagroda I stopnia - do 3.000 zł brutto,

- nagroda II stopnia - do 2.000 zł brutto,

- nagroda III stopnia - do 1.000 zł brutto.

Wyróżnienia przyznawane są w formie rzeczowej, np. plakietek, dyplomów, nagród książkowych, statuetek lub pucharów